ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Tartalom

1. Bevezető rendelkezések

2. Fogalom meghatározások

2.1. Szállító

2.2. Megrendelő

2.3. Szállítás tárgya

2.3.1. Tervezés

2.3.2. Digitalizálás

2.3.3. Képalkotás

2.3.4. Tárgyalkotás

2.3.5. Felületkezelés

3. Megrendelés menete

3.1. Árajánlat kérés

3.2. Megrendelés visszaigazolása

4. Szerződés teljesítése

4.1. Teljesítés helye

4.2. Teljesítés ideje

4.3. Átadás-átvételi vizsgálat

4.4. Szolgáltatás minősége

4.5. Szállítás tárgyához köthető információk

4.6. Fizetési feltételek

4.7. Tulajdonjog fenntartása

4.8. Szállítás tárgyának módosítása

5. Adatkezelés, adatbiztonság, szerzői jogok

5.1. Adatkezelés, adatbiztonság

5.2. Szerzői jogok

5.3. Digitalizálás által létrejött digitális tartalom

5.4. Titoktartási nyilatkozat

6. Panaszkezelés, jótállás, szavatosság

6.1. Panaszkezelés

6.2. Jótállás

6.3. Szavatosság

7. Jogviták, kártérítés

7.1. Megrendelő szerződés szegése

7.1.1. Digitalizálandó tárgy digitalizálási határidejének elmulasztása

7.1.2. Átvételi kötelezettség elmulasztása

7.1.3. Elállási jog

7.1.4. Megrendelő fizetési késedelme

7.2. Szállító szerződésszegése

7.2.1. Szállító teljesítési késedelme

7.2.2. Minőségi kifogások

7.3. Vis Maior

7.4. Egyéb ide vonatkozó jogok

8. Záró rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) külön kikötés nélkül minden, a 3D. most Bt-vel kötött szerződés részét képezik, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XV. Fejezet 6:77. § (1) bekezdésére. A jogszabályhely szerint „Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.” Jelen ÁSZF-től történő esetleges eltérés kizárólag írásos formában, külön megállapodás esetén történhet. Megrendelő a megrendelés aláírásával és megküldésével ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, azt elfogadta, nem tekinti tisztességtelennek, vagy számára bármilyen szempontból hátrányosnak, illetve az ÁSZF-et mellékletként átvette.

Az ÁSZF 2016. június 1-től visszavonásig érvényes.

3D. most Bt. tervezési, digitalizálási, kép és tárgyalkotási, valamint felületkezelési szolgáltatást nyújt megrendelői részére. E körben, annak érdekében, hogy a 3D. most Bt. lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő ÁSZF kerül bevezetésre. A 3D. most Bt. szolgáltatásait az ÁSZF alapján biztosítja. Az ÁSZF a Megrendelő és a 3D. most Bt. (a továbbiakban: Felek) között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a 3D. most Bt-re, valamint a 3D. most Bt-vel a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatásokat igénybe vevő jogviszonyba kerülő személyre (a továbbiakban: Megrendelő-re).

2. Fogalom meghatározások

2.1. Szállító

Megnevezés: 3D. most Bt. (a továbbiakban: Szállító)

Cím: 1107 Budapest, Gém utca 3.

Cégjegyzékszám: 01-06-788839

Adószám: 25115651-1-42

Statisztikai számjel: 25115651-7112-117-01

Képviseli: Nagy Krisztián

Web: www.3Dmost.hu

E-mail: info@3Dmost.hu

2.2. Megrendelő

Megrendelő az a Természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki/amely igénybe veszi a szolgáltatást.

2.3. Szállítás tárgya

A szállítás tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti mérnöki és/vagy művészi támogatással kiegészített tervezés, digitalizálás, kép és/vagy tárgyalkotás, illetve felületkezelés képzi, melynek a tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Szállító nem vizsgálja a szállítás tárgyát tartalmilag, de technológiai szempontból igen, ezért tartalmáért általános gondosság szerinti felelőssége van. A szállítás tárgya a Megrendelő által jelen ÁSZF alapján e-mailben vagy más írásos módon megrendelt, és a Szállító által visszaigazolt termék(ek)/szolgáltatás(ok) elkészítése képzi.

2.3.1. Tervezés

Tervezés alatt tárgyak, emberek, élőlények 2D illetve 3D megrajzolását és/vagy tervezését, valamint mérnöki szimulációk elvégzését értjük, kézi rajz, fénykép vagy leírás alapján. A tervezés eredményeként létrejövő digitális állomány a szolgáltatás tárgya.

2.3.2. Digitalizálás

Digitalizálás alatt tárgyak, terek, épületek és emberek digitalizálását értjük kézi mérés vagy 3D szkenner használata által. A digitalizálás eredményeként létrejövő digitális állomány a szolgáltatás tárgya. A digitalizálandó forma alkalmanként különböző előkészítést igényelhet. Ez csillogó tárgyak esetében krétaspray, nagy tárgyak esetében markerek használatát teszi szükségessé. Épületek és külső terek digitalizálásánál az ideális időjárási körülmények mellett ideális fényviszonyok szükségesek. A tárgyak bevonásához használt anyagok a digitalizálást követően a tárgyról nyom- és maradék nélkül nem feltétlenül távolíthatók el. A geometriák mérését követően a digitális fájl előállításához tervezői és grafikai utómunkára lehet szükség, továbbá az előkészítésekor használt segédanyagok eltávolítása is a digitalizálás szolgáltatás részét képzi. A Megrendelő elzárkózhat a segédanyagok használatától, de az ebből adódó problémákért a Szállító felelősséget nem vállal. A Megrendelő felelőssége a megrendelőben a forma állagára, lézer- vagy vaku érzékenységére a Szállító figyelmét felhívni, ennek hiányában az ebből adódó mindennemű felelősség Megrendelőt terheli.

2.3.3. Képalkotás

Képalkotás alatt fájlból síkfelületre történő gravírozást, nyomtatást vagy festést értjük. A rendelkezésre álló anyagokból a Szállító tájékoztatása alapján a Megrendelő szabadon választhat. Megrendelőnek lehetősége van tervezés általi, vagy a saját maga által előállított fájl alapján a szolgáltatást megrendelni, ebben az utóbbi esetben a Szállító a fájlt technikai szempontból megvizsgálja és ennek eredménye után azt vagy elfogadja, vagy javításra visszaküldi, vagy a Megrendelő kérésére – külön díjazás ellenében – kijavítja. A képalkotás minőségére a Szállító a megrendelés visszaigazolásában javaslatot tesz, amennyiben ezt a Megrendelő nem fogadja és más minőséget választ, az ebből adódó minőségi és minden egyéb felelősség is Megrendelőt terheli.

2.3.4. Tárgyalkotás

Tárgyalkotás alatt tárgyak fájlból egyszerű, vagy hibrid gyártástechnológiával történő előállítását értjük. A rendelkezésre álló anyagokból a Szállító tájékoztatása alapján a Megrendelő szabadon választhat. Megrendelőnek lehetősége van a tervezés, digitalizálás, vagy a saját maga által előállított fájl alapján a szolgáltatást megrendelni, ebben az utóbbi esetben a Szállító a fájlt technikai szempontból megvizsgálja és ennek eredménye után azt vagy elfogadja, vagy javításra visszaküldi, vagy a Megrendelő kérésére – külön díjazás ellenében – kijavítja. A tárgyalkotás minőségére a Szállító a megrendelés visszaigazolásában javaslatot tesz, amennyiben ezt a Megrendelő nem fogadja és más minőséget választ, az ebből adódó minőségi és minden egyéb felelősség is Megrendelőt terheli.

2.3.5. Felületkezelés

Felületkezelés alatt tárgyak gittelés, csiszolását, szemcseszórását, festését és lakkozását értjük. A rendelkezésre álló technológiákból a Szállító tájékoztatása alapján a Megrendelő szabadon választhat. Megrendelőnek lehetősége van a Szállító vagy a saját maga által előállított tárgy kezelésére a szolgáltatást megrendelni, utóbbi esetben a Szállító a tárgyat technikai szempontból megvizsgálja és ennek eredménye után azt vagy elfogadja, vagy javításra visszaküldi, vagy a Megrendelő kérésére – külön díjazás ellenében – kijavítja. A felületkezelés minőségére a Szállító a megrendelés visszaigazolásában javaslatot tesz, amennyiben ezt a Megrendelő nem fogadja és más minőséget választ, az ebből adódó minőségi és minden egyéb felelősség is Megrendelőt terheli.

3. Megrendelés menete

3.1. Árajánlat kérés

A szállítás tárgyát képező, a Szállító által leszállítandó termék/szolgáltatás paramétereit a Megrendelő írásos formában juttatja el Szállítóhoz. A Szállító mindennemű indoklás nélkül elállhat az ajánlattételtől.

Az árajánlatkérésnek mindenképp tartalmaznia kell:

• árajánlatkérő nevét, elérhetőségét (e-mail és telefonszámát),

• a megrendelni kívánt feladat leírását, és a feladat teljesítéséhez szükséges paramétereket

Hiányos információk esetén a Szállító csak tájékoztató jellegű ajánlat kiadását tudja megvalósítani. A kiadott tájékoztató jellegű ajánlatok nem minősülnek konkrét szerződéses ajánlattételnek.

A Megrendelőtől kapott információk alapján a Szállító minden esetben írásban készíti el ajánlatát. Szóbeli ajánlattétel csak tájékoztató jellegű ajánlattételnek minősül, amely nem minősül szerződéses ajánlattételnek.

Az ajánlatainkban feltüntetett áraink alanyi mentesek.

Szerződésszerű megrendelésnek a Szállító az általa készített árajánlat alapján csak és kizárólag levélben, e-mailen, vagy a cég telephelyén (fióktelepén) személyesen, írásos formában leadott, saját nevében vagy meghatalmazott útján történt aláírással, jogi személy esetében aláírásra jogosulttól származó aláírással ellátott megrendelőlapokat tekinti.

A Szállító fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megrendelt szolgáltatásról a teljesítés időtartama alatt bármikor kiderül, hogy az adatkezelést részletező pont alatt részletezett vagy egyéb fel nem sorolt jogszabályba vagy etikai szabályokba ütközik, akkor minden következmény nélkül elálljon a szolgáltatás teljesítésétől.

3.2. Megrendelés visszaigazolása

A Szállító árajánlatában meghatározottaknak megfelelően kiállított megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül, de maximum 7 munkanapon belül írásban elsősorban e-mailen visszaigazolja.

A Szállító kapacitásbeli túlterheltségre hivatkozva elállhat a megrendelés visszaigazolásától.

Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

4. Szerződés teljesítése

4.1. Teljesítés helye

A teljesítés helye – eltérő megállapodás hiányában – a szállítás tárgyának előállítási helye, ahonnan a Megrendelő saját költségén jogosult a terméket elszállítani, a cég által átadott szállítólevél, vagy tételes számla ellenében. A Megrendelőnek joga van más átvételi helyet és szállítási formát (posta, futárszolgálat) meghatározni, de az ezzel járó költségek és szállítási felelősség teljes mértékben őt terhelik.

Amennyiben a Szállító a Megrendelő kérésére a rendeltetési helyre történő szállítási kötelezettséget vállal, akkor a kárveszély legkésőbb abban a pillanatban száll át, amikor az első szállítmányozó átveszi a szállítás tárgyát.

4.2. Teljesítés ideje

Termékeink és szolgáltatásaink elérhetősége illetve előre jelzett szállítási időpontokra a gyorsan változó készlet és kapacitás miatt nem tudunk garanciát vállalni. A Szállító az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a teljesítési határidőt a Felek között létrejött szerződésben rögzítik.

Abban az esetben, ha termékeinkből a nagy kereslet miatt hiány keletkezett, vagy ha a kapacitásaink teljes mértékben le vannak kötve, előfordulhat, hogy a megrendelt terméket/szolgáltatást csak később, illetve nem tudjuk szállítani. Erről külön értesítőben minden esetben tájékoztatást adunk. Amennyiben ez az időpont már nem felelne meg a megrendelőnek, lehetősége van a rendelését lemondani. A Szállító a beszállítóknál és gyártóknál fellépő tartós készlethiányért illetve szállítási késedelemért felelősséget nem vállal.

4.3. Átadás-átvételi vizsgálat

A Szállító olyan kellő időpontban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt ezekről az ellenőrzésekről, hogy az képviseltethesse magát az ellenőrzéseken. Amennyiben a Megrendelő nem képviselteti magát, úgy megkapja a szállítótól az ellenőrzési jegyzőkönyvet, melynek helyességét már nem vitathatja.

A Megrendelő köteles viselni átadás-átvételi vizsgálati ellenőrzés költségét, valamint a képviselőinek mindennemű, az ellenőrzésekkel kapcsolatban felmerülő utazási és létfenntartási költségét. Ezzel szemben a Szállító visel minden olyan költséget, amely személyzetével és egyéb képviselőivel kapcsolatban felmerül.

Amennyiben a Megrendelő megkapta az átadás-átvétellel kapcsolatos értesítést, és nem teljesíti a kötelezettségeit, vagy másként akadályozza az átvételi vizsgálatok végrehajtását, akkor a vizsgálatok azzal a nappal számítanak sikeresen elvégezettnek, mely a Szállító értesítésében az átvételi vizsgálatok időpontjaként szerepelt.

A szállítás tárgya akkor tekintendő átvettnek:

• ha az átvételi vizsgálatok sikeresen lezárultak, vagy sikeresen elvégzettnek tekintendők, vagy

• ha a Megrendelő megkapta a Szállító közleményét, miszerint a szállítás tárgya elkészült, amennyiben ez az átvétel tekintetében a szerződéses rendelkezéseknek megfelel. Ez azonban csak azon esetekben érvényes, melyekben a felek az átvételi vizsgálatok elvégzésében nem állapodtak meg. Olyan jelentéktelen hibák, melyek a szállítás tárgyának teljesítményét nem befolyásolják, nem szolgáltatnak okként az átvétel megtagadásához.

4.4. Szolgáltatás minősége

Felek a meghatározott szolgáltatás minőségét az árajánlat alapján a megrendelőben határozzák meg. A Megrendelőnek joga van a javaslattól eltérő minőségben megrendelni a szolgáltatást, de az ebből eredő hibákért a Szállító semmilyen garanciát nem vállal.

4.5. Szállítás tárgyához köthető információk

Az elektronikusan vagy más formában rendelkezésre álló általános a szolgáltatás tárgyát részletező dokumentációban és árlistában szereplő adatok és információk csak olyan mértékben kötelező érvényűek, amennyire azokra az ajánlatban és a megrendelésben kifejezetten hivatkoznak.

A Szállító a Megrendelő számára legkésőbb a szállítás időpontjára biztosítja azokat az adatokat és dokumentumokat, amelyek lehetővé teszik a Megrendelőnek a szállítás tárgyának beépítését. A Szállító nem köteles műhelyrajzokat átadni a szállítás tárgyáról.

A Szállító köteles a szerződés szerint vállaltakat az abban szereplő határidőre, a rendelésben szereplő minőségben teljesíteni. Megrendelő köteles a szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítani oly módon, hogy a teljesítés határidőre és biztonságos munkavégzés mellett történhessen.

4.6. Fizetési feltételek

A fizetési feltételeket minden esetben a Szállító és a Megrendelő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. Egyes esetekben fenntartjuk magunknak a jogot a megrendelőtől előleg kérésére.

Megrendelő köteles a megrendelt termék/szolgáltatás átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben utánvétellel, illetve hagyományos banki átutalás útján a 3D. most Bt-nek a CIB Banknál vezetett 10702404-68807412-51100005 bankszámlaszámára megfizetni.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) IX. Fejezet 6:155. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint „… a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt értéke” valamint köteles a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank, a késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.

A 10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Szállítónak jogosult kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének maximum 10%-ka. Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Szállító által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Szállító jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

A honlapon feltüntetett tájékoztató árak esetleges elírásaiért felelősséget nem vállalunk, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

4.7. Tulajdonjog fenntartása

A Szállító a szállítás tárgyának tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számla teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja. A számla kiegyenlítése a Szállító bakszámláján történő jóváírást jelenti. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, ellenben azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

A Szállító nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét! A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

4.8. Szállítás tárgyának módosítása

A Megrendelőnek jogában áll módosításokat kérni a szállítás tárgyával kapcsolatban, terjedelmének, szerkezetének és felépítésének vonatkozásában az átvétel időpontjáig. A Szállító írásban javasolhat ilyen módosításokat. A módosítási kérést a kérelmező félnek írásban kell benyújtania, és pontosan meg kell fogalmaznia a kért módosítást. Miután a Szállító megkapta a módosítási kérést, vagy saját maga módosítási javaslatot tett, haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt arról, hogy adott esetben hogyan kivitelezhető a módosítás, valamint milyen változásokat von ez maga után a szerződéses ár, a gyártási határidő és egyéb szerződéses rendelkezések tárgyában. A Szállító azon módosításokról is tájékoztatja a Megrendelőt, melyek a módosított törvényekre és előírásokra vezethetők vissza.

Amennyiben a szállítás tárgyának elkészítése a Szállító és a Megrendelő között a módosítások következményei tárgyában felmerülő nézeteltérések miatt késlekedik, úgy a Megrendelő megfizeti a szerződéses ár azon részét, amely esedékessé vált volna, ha a szállítás tárgyának elkészítése nem késlekedett volna.

A Szállító nem köteles a Megrendelő által kért módosításokat kivitelezni, amíg a felek meg nem egyeztek a szerződéses árról, a gyártási határidőről és egyéb szerződéses rendelkezésekről.

5. Adatkezelés, adatbiztonság, szerzői jogok

5.1. Adatkezelés, adatbiztonság

A Szállító a Megrendelőtől kapott fájlokat titkosan kezeli, azt harmadik félnek nem adja át kivéve, ha ez a szerződés teljesítésének része vagy hatóságok, bíróságok előtti vita esetén szükséges átadni. A kapott fájlokat – eltérő megállapodás hiányában – a szolgáltatásért kiállított számla kiegyenlítése/teljesítése után a Szállító csak a Megrendelő kizárólagos kérésére rendszeréből visszaállíthatatlanul törli. A Megrendelő hozzájárul – eltérő megállapodás hiányában – ahhoz, hogy a rendelés teljesítése során keletkezett digitális tartalmat a Szállító a továbbiakban referenciaként időbeli korlát nélkül ingyenesen felhasználhassa.

Szállító a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen ÁSZF keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy Szállító elektronikus vagy egyéb írásos hírleveleket küldjön számára. Megrendelő bármikor jogosult írásos formában ezeknek a jogosultságoknak a visszavonására.

5.2. Szerzői jogok

A Szállító nem vizsgálja a digitális tartalom, illetve tárgy szerzői jogi kérdéseit, valamint a tárgyat magát, azért semminemű felelősséget nem vállal. A Megrendelő szavatol azért, hogy a digitális tartalom vagy tárgy harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti, annak digitalizálása ezáltal kiadása és terjesztése újbóli méretarányos előállítása nem sért személyiségi jogokat, valamint iparjogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. Továbbá azért is, hogy ezzel kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a szerző-, kiadói- vagy iparjogok gyakorlására, terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezekkel a jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

Az 1999. évi LXXVI szerzői jogról szóló törvény és fentiek alapján a Megrendelő kijelenti, hogy az elkészítendő tárgy tervei:

• a saját tulajdonát képezi és,

• nem esik szerzői jogi vagy iparjog védelem alá vagy,

• szerzői- vagy iparjogvédelem esetén saját szellemi termékéről van szó vagy,

• szerzői- vagy iparjogvédelem esetén rendelkezik a Szerzői-, Iparjogi jogosult engedélyével (szükség esetén erről másolatot ad át).

A fentiekért a Megrendelő mindennemű felelősséget vállal, ennek megszegése esetén harmadik fél részéről esetlegesen a Megbízott (Vállalkozó) felé irányuló bármely jogi, anyagi, erkölcsi stb. felelősség Megrendelőt terheli. A Szállító a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

5.3. Digitalizálás által létrejött digitális tartalom

A létrejövő digitális tartalommal kapcsolatban az 1999. évi LXXVI szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerzői alkotást (vagy annak részét) a Megrendelő jogosult valamennyi ismert felhasználási módon időbeni korlátozás nélkül felhasználni:

• alkalom és példányszámbeli korlátozás nélkül többszörözni,

• a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón, alkalombeli korlátozás nélkül terjeszteni,

• bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül nyilvánossághoz közvetíteni,

• módosítani, feldolgozni, átdolgozni vagy összekapcsolás folyamán létrejött anyag részeként felhasználni.

• A Megrendelő jogosult a szállítás tárgyának felhasználására Magyarország területén és azon kívül is.

Megrendelő köteles Szállítót minden esetben a szállítás tárgyával kapcsolatban szerzőként feltüntetni kivéve, ha erről az alkalomra vonatkozó írásos lemondással rendelkezik.

Kép esetében minimum 10-es betű nagysággal, telt fekete színű (fekete alap esetén fehér színű) betűvel kell feltüntetni a Szállító nevét. Digitális tartalom esetén jól látható módon fel kell tüntetni a Szállító nevét, a készítők között vagy a tartalomban.

5.4. Titoktartási nyilatkozat

A Szállító harmadik fél részére – a Megrendelő ilyen értelmű nyilatkozata hiányában – nem ad ki információt az elvégzett szolgáltatásról kivéve az „Adatkezelés, adatbiztonság, szerzői jogok” pont első mondatában írtakat, azaz ez nem vonatkozik hatósági, bírósági ügyekre.

6. Panaszkezelés, jótállás, szavatosság

6.1. Panaszkezelés

Tervezési és/vagy digitalizálási szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a digitális állományt tartalmazó fájl átvételekor legalább „szúrópróba-szerűen”, majd az átvételt követő 3 munkanapon belül tételesen is köteles ellenőrizni a szolgáltatás minőségét.

Tárgy- és/vagy képalkotás, illetve felületkezelés esetén a Megrendelőnek átvételkor köteles a szállítás tárgyát ellenőrizni. Ha a Megrendelő a szolgáltatás minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb az átvételt követő legkésőbb 3 (három) naptári napon belül köteles e-mailben, majd 8 (nyolc) naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Szállítót. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Szállító rendelkezésére bocsátani.

Az előállított termékek az előzetesen rögzített mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A Szállító a prototípus szerszámok teljesítőképességére csak a megadott anyag és az előzetesen rögzített darabszám legyártása erejéig vállal garanciát. A Szállító a szerszámmal felhasználható/feldolgozható alapanyago(ka)t és a vállalt darabszámot a szerződési és/vagy teljesítési dokumentumokban rögzíti. A Szállító nem vállal felelősséget a prototípus beépülési helyében okozott bárminemű kárért.

Amennyiben a Megrendelő a szállítás tárgyának átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szállító által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatást, és a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

A Szállító legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik. A Felek megbízottjai a megrendelői minőségi kifogás a Megrendelő tudomására jutását követően 2 munkanapon belül egy közösen megbeszélt helyen és időben megvizsgálják a kifogásolt terméket, ahol közös jegyzőkönyvben rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket. Felek a fentiek szerinti jegyzőkönyv felvételét követően a megrendelői minőségi kifogás jogossága esetén, annak rendezése tárgyában elsődlegesen egyeztetni kötelesek. Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, az általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

6.2. Jótállás

A Szállító a szállított termékek és szolgáltatások jótállását és a jótállás érvényesítésének módját a szerződési és/vagy a teljesítési dokumentumokban megjelöli különös tekintettel a jótállás időtartamára és az érvényesítés helyére vonatkozólag. Amennyiben a leszállított termékekre gyártói jótállási jegy kerül kibocsátásra, azt a Szállító a Megrendelő számára eredetiben átadja, aminek tényét a szállítási dokumentumon rögzíti. Megrendelő a gyártói jótállási jegy átvételével a jótállás jogait az ott megjelölt módon a gyártói/márkaszervizben érvényesítheti. Gyártói jótállási jegy átadása hiányában a leszállított termékek jótállási kötelezettségeiért a Szállító egy személyben felel összhangban a vonatkozó hatályos rendelkezésekkel (jelenleg: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkek jótállásáról). A jótállási kötelezettség nem terjed ki a szakszerűtlen használatból, az illetéktelen behatolásokból, a nem megfelelő működési környezetből és a természeti csapásokból eredő meghibásodásokra.

A Szállító nem garantálja a termékek megszakítás nélküli hibamentes üzemét, valamint nem vállal felelősséget a Megrendelőnek a meghibásodásokból eredő semminemű közvetlen vagy közvetett káráért, különös tekintettel az üzemszünet okozta termeléskiesésből fakadó üzleti, vagy kereskedelmi veszteségért, valamint az adattárolók esetleges adatvesztéséért.

A vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően a 10 000 Ft feletti vételáru tartós fogyasztási cikkeinkre 12 hónapos jótállást biztosítunk.

Jótállásunk csak a szakszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a Szállító számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a szállítás tárgyának átvételi dátuma. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időt vállalunk.

6.3. Szavatosság

A Szállító felelőssége azon hiányosságokra korlátozódik, melyek a szállítást követő egy éven belül merülnek fel. Amennyiben a Szállítás tárgyának napi üzemideje meghaladja a megállapodott keretet, úgy az időszak lerövidül.

Amennyiben a hiba a szállítás tárgyának egyik részében megszüntetésre került, a Szállító a leszállított elemek vagy javított egységek hiányosságai tekintetében egy évig az eredeti szállítási tárggyal azonos feltételek mellett felel. Minden egyéb rész esetében az előző bekezdésben foglalt időtartam a szállítás tárgyánál a hiba által okozott üzemszünet időtartamával hosszabbodik meg.

Amennyiben a hiba károkat okozhat, akkor erről a Megrendelőnek írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szállítót. A Megrendelő viseli azon károk kockázatát, amelyek a tájékoztatás elmulasztásának következményei, valamint a Szállító nem vállal felelősséget a beépülési helyében okozott bárminemű kárért.

Amennyiben a Megrendelő bejelentette a hibát a Szállítónak, és nem állapítható meg olyan hiba, melyért a Szállító tartozna felelősséggel, úgy a Megrendelőnek meg kell térítenie a Szállító részre azt a kárt, amely a Szállítónál a reklamációval kapcsolatban felmerült.

A kicserélt hibás egységeket a Szállító rendelkezésére kell bocsátani. Ezek a Szállító tulajdonába mennek át.

Amennyiben az utólagos javítás sikertelen, úgy:

• a Megrendelő követelheti a vételár a Szállítás tárgya csökkentett értékével arányos megfelelő csökkenését, azonban ez semmi esetben sem haladhatja túl a vételár 15%-át, vagy

• amennyiben a hiba olyan mértékben alapvető, hogy a Megrendelő érdekmúlása áll be a szerződésben, úgy a Megrendelő a Szállító részére eljuttatott írásos közleményben visszaléphet a szerződéstől. A Megrendelő legfeljebb a vételár 15%-áig követelhet kártérítést.

A Szállító nem felel olyan hibákért, melyek a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagokon, vagy egy, a Megrendelő által előírt kialakításon alapulnak.

A Szállító csak olyan hibákért felel, melyek a szerződésben előirányzott üzemi feltételek között és a szállítás tárgya szabályos használata mellett merültek fel. A Szállító nem felel olyan hibákért, melyek rossz karbantartáson, szakszerűtlen telepítésen, Megrendelő részéről elvégzett hibás javításon, vagy a Szállító írásos hozzájárulás nélkül elvégzett módosításokon alapulnak. A Szállító felelőssége nem terjed ki a szokványos elhasználódásra, vagy a szokványos kopásra.


7. Jogviták, kártérítés

7.1. Megrendelő szerződés szegése

7.1.1. Digitalizálandó tárgy digitalizálási határidejének elmulasztása

A Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Szállító folytonos munkarendben, szigorúan meghatározott időbeosztással dolgozik, amelyre tekintettel érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.

Szerződésszegést követ el a Megrendelő, ha nem a megrendelőben meghatározott határidőre és nem az ajánlatban meghatározottak szerint biztosítja a tárgyat, amennyiben a Megrendelő elmulasztja ezt a határidőt a Szállító választása szerint jogosult:

• a szerződést felmondani, s a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő kárát (pl. kiszállási díj), vagy

• póthatáridőt meghatározni és az addig felmerülő költségeit felszámolni, melyet,

• ha Megrendelő nem fogad el az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, jogosult a szerződést felmondani, szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

7.1.2. Átvételi kötelezettség elmulasztása

Megrendelő a szállítás tárgyát képező terméket/szolgáltatást a megrendelés visszaigazolásban szereplő naptári napon, a Szállító nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni.

Amennyiben a Megrendelő előre látja, hogy nem áll módjában a szállítás tárgyát a szállítási határidőnek megfelelően átvenni, akkor erről írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell a szállítót, közölnie kell ennek okát, valamint lehetőség szerint azt az időpontot, amikor át tudja venni a szállítmányt. Annak ellenére, hogy a Megrendelő a szállítási időpontban nem veszi át a szállítmányt, a szállítás következtében esedékes vételi ár részét meg kell fizetnie, mintha a szállítás megtörtént volna. A Szállítónak a Megrendelő költségén és kockázatán kell gondoskodnia a Szállítás tárgyának beraktározásáról. A Megrendelő kérésére a Szállítónak a Megrendelő költségén biztosítást kell kötnie a Szállítás tárgyára.

Szállító a szállítás tárgyát 5 naptári napig tárolja az átvételi határidőt követően bérmentesen. Megrendelő tudomásul veszi, ha a megrendelt terméket/szolgáltatást a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Szállító jogosult – az áru vételárán, illetve a szolgáltatás vállalkozói díján felül – az áru őrzésével, raktározásával kapcsolatosan felmerülő költségét, melynek mértéke 5.000 Ft/nap, a Megrendelőre terhelni. Ha a Megrendelő a megrendelt termék/szolgáltatás átvételével késedelembe esik, úgy köteles a vállalkozói díjon túlmenően, a késedelemmel érintett naponként az ötödik naptól kezdődően 400 Ft/nap összeget, késedelmi kötbér jogcímén megfizetni.

7.1.3. Elállási jog

Felek rögzítik továbbá, ha Megrendelő a szállítás tárgyát képező terméket/szolgáltatást a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a Szállító úgy tekinti, hogy Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Megrendelő köteles az elállásával okozott kárt (elállási kártérítés), illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeket megtéríteni.

Az elállási kártérítés mértéke a Megrendelőben meghatározott szerződési összeg 50%-ka.

Továbbá a Szállító a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által előírtaknak megfelelően 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít a jogszabály rendelkezései alapján, mellyel kizárólagosan fogyasztók élhetnek. A cég nevében, nevére vagy üzleti tevékenység keretében vásárolt szolgáltatásra, termékekre ez a jogosultság nem vonatkozik.

7.1.4. Megrendelő fizetési késedelme

Ebben az esetben a fizetési feltételek pontban található rendelkezések az irányadóak.

7.2. Szállító szerződésszegése

7.2.1. Szállító teljesítési késedelme

Ha Szállító a szerződés teljesítésével saját hibájából késedelembe esik, – azaz a szállítás tárgyát képező terméket/szolgáltatást a szükséges feltételek fennállása ellenére a teljesítés helyén, a teljesítés helyeként meghatározott időpontban nem adja át, valamint a póthatáridőt sem tartja be a Megrendelő részére, úgy Megrendelő jogosult késedelmi kártérítést a Szállító számlakövetelésével szembeállítani. A késedelmi kötbér mértéke a megrendelőben meghatározott szerződési összeg 0,5%-a késedelemmel érintett naptári hetenként. A késedelmes kötbér maximális összege a megrendelőben meghatározott szerződési összeg 7,5%-ka. Amennyiben a szállításnak csak egy része szenved késedelmet, úgy a késedelem utáni a térítést a Szállítás tárgyának a rendeltetésszerű vételére nem alkalmas része alapján kell meghatározni. A Megrendelő a kártérítés megfizetésére vonatkozó igényét elveszíti, amennyiben ezt nem érvényesíti az azon időponttól számított hat hónapon belül, melyre sor kellett volna, hogy kerüljön a szállításra.


7.2.2. Minőségi kifogások

Szolgáltatásainkra irányuló szerződés esetén a Szállító hibásan teljesít, ha a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak. A teljesítés során felmerült minőségi kifogás esetén felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Mennyiségi, minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a garancia és panaszkezelési pontban foglaltak az irányadóak. A jegyzőkönyv alapján a Szállító köteles a minőségi kifogás okának haladéktalan elhárítására, véleményeltérés esetén felek mielőbbi megegyezésre törekednek, melynek hiányában a területileg illetékes Bíróság jogkörét ismerik el. A szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a garancia és panaszkezelési pontban foglaltak szerint megalapozott kifogás esetén, Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását, illetve a hibás termék kicserélését kérheti. Ha ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt, illetve elállási jogát gyakorolhatja, ha a termék kijavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség. A Szállító megalapozott megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket technológiailag ésszerű határidőt belül kijavítani. Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a fizetési feltételek pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására a szavatossági igénye rendezéséig.

7.3. Vis Maior

Amennyiben a teljesítés/szolgáltatás a Felek hibáján kívül eső okból (természeti katasztrófa, tűz, áradás, bombariadó, sztrájk, stb…) lehetetlenül el, úgy a felmerült költségeket a Felek 50-50 %-ban osztják meg egymás közt. Szabadtéren történő digitalizálás időjárási viszonyok kedvezőtlen alakulása miatti meghiúsulása nem számít a Szállító szerződésszegésének, az vis maior esetnek tekintendő. A felmerült költségeket a Felek ebben az esetben egyenlő arányban viselik.

7.4. Egyéb ide vonatkozó jogok

A Szállító az esetleges vagyonjogi és egyéb vitáit békés rendezés útján kívánja megoldani, ennek sikertelensége esetén a Szállító és szerződő partnere értékhatártól függően bármely jogvitája esetére a Budapesti Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a 1999. évi LXXVI szerzői jogról szóló törvény, a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezésről és az információszabadságról törvény, valamint a fel nem sorolt magyar jog rendelkezései az irányadóak.

Elektronikus hirdetésekre vonatkozó hatályos jogi szabályozás [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] miatt van szükség, mely előírja a „hozzájáruló nyilatkozatot tevő személy” azonosítását.

8. Záró rendelkezések

Az általános szerződési feltételeink 2016.06.01-től visszavonásig érvényesek. Amennyiben a jelen „Általános Szerződési Feltételek” dokumentumának valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a további pontokban leírt meghatározásokat. Jelen dokumentum a Szállító szellemi tulajdonát képezi, annak részben vagy egészben történő másolása csak a Szállító írásos engedélyével lehetséges. Megrendelő kijelenti, hogy fentiekkel egyetért és elfogadja azokat.

Az ÁSZF megtekinthető a Szállító honlapján (www.3Dmost.hu), illetve a honlapról letölthető vagy kinyomtatható. Az ÁSZF módosítását a szállító a változás hatálybalépését megelőzően legalább 8 nappal nyilvánosságra hozza, a változásról szóló értesítést honlapján közzéteszi.